Legislativní změny pro MZDY roku 2015

Slevy na dani

Znovu zavedena sleva na dani pro pracující starobní důchodce ve výši 2 070 Kč, tj. ročně 24 840 Kč. Sleva platí zpětně i za rok 2014 na základě nálezu Ústavního soudu.

Daňové zvýhodnění na první vyživované dítě zůstane nezměněno a nadále bude 1 117 Kč, tj. 13 404 Kč ročně. Na druhé dítě se zvyšuje o 200 korun na 1 317 Kč, tj. 15 804 Kč ročně. Na třetí a každé další dítě se zvyšuje o 300 korun na 1 417 Kč, tj. 17 004 Kč ročně.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě ZTP je vždy dvojnásobek, tzn., že na první je 2 234 Kč, na druhé 2 634 Kč a na třetí a další 2 834 Kč měsíčně.

Podmínky pro výplatu daňového bonusu se nemění. Lze jej vyplatit měsíčně až do výše 5 025 Kč, tj. 60 300 Kč ročně i pro dítě ZTP.

Ostatní slevy se nemění.

Při určování pořadí pro uplatnění daňového zvýhodnění nezáleží na věku dítěte.

Z tohoto plyne nová povinnost a nový formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, který by měl být doručen do mzdové účtárny před zpracováním lednových mezd.

Dalším novým formulářem je Příloha k „Prohlášení k dani pro uplatnění slevy za umístěné dítě v předškolním zařízení. Slevu je možné uplatnit v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za období 2014 podle § 35ba odst 1 písm. g) zákona o dani z příjmu do maximální výše minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období. Pro rok 2014 se jedná o částku 8 500 korun a pro rok 2015 o částku 9 200 korun.

Dále je potřeba u poplatníka uplatňující děti vyplnit nový vzor č. 24 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a určit pořadí dětí a tím i výši daňového zvýhodnění. Rodiče se můžou o daňové zvýhodnění svých dětí podělit, tak nemusí mít jedno dítě pořadové číslo jedna, ale např. tři.

Minimální mzda

Od 1.12015 se zvyšuje na výši 9 200 Kč, pro osoby s invaliditou zůstává na 8 000 Kč.

Maximální hranice pro odvody pojištění.

Výpočet vychází z průměrné měsíční mzdy 26 611 Kč (pro rok 2015 stanovena MPSV vyhláškou č. 208/2014 Sb.)

Pro Sociální pojištění 1 277 328 Kč což je 48 násobek průměrné mzdy.

Pro Zdravotní pojištění je hranice zrušena.

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob.

V případě kdy poplatník zaplatil solidární daň, ale jeho příjmy nepřesáhly 48 násobek průměrné mzdy a jsou splněny i ostatní podmínky, může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a nemusí podávat daňové přiznání.

Pro rok 2014 je tato hranice 1 245 216 Kč.

Pro rok 2015 je nadlimitní měsíční příjem 4x 26 611=106 444 Kč.

Neplacené volno

Ruší se navyšování vyměřovacího základu zdravotního pojištění při pracovním volnu bez náhrady příjmů a při neomluvené absenci.

Pojistné za zaměstnance se stanoví z vyměřovacího základu, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu, jestliže se nejedná o osoby, za které je plátcem stát.

Minimální vyměřovací základ zůstává vždy roven minimální mzdě bez ohledu zda bylo poskytnuto pracovní volno anebo trvala neomluvená nepřítomnost v práci celý měsíc.

 

Změna ve výpočtu zdravotního pojištění u dohod – zákon č.48/1997 Sb.

Mění se posuzování více DPP a DPČ u jednoho zaměstnavatele v jednom měsíci. Úpravou dochází ke sjednocení s postupem v oblasti nemocenského pojištění. Tzn., že se částky sčítají a pokud je úhrn příjmů z jednotlivých dohod vyšší než částka zakládající účast na pojištění, je pojištění vypočteno.

Tímto vzniká povinnost zaměstnance přihlásit na zdravotní pojišťovnu a vykázat v přehledu. Více dohod na jednoho zaměstnance se vykazuje jako jeden zaměstnanec.

Hranice pro úhrn příjmů z více DPP je 10 000 Kč a pro DPČ 2 500 Kč.

Nadále platí, že oba druhy dohod se vzájemně nesčítají.

 

Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, karanténu

Pro rok 2015 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP stanoveny takto:

I.   redukční hranice =       888 Kč

II.   redukční hranice =    1 331 Kč

III.  redukční hranice =    2.662 Kč

 

Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku na rok 2014 jsou:

I.   redukční hranice =   0,175 x    888 = 155,40 Kč

II.  redukční hranice =   0,175 x 1 331 = 232,93 Kč

III. redukční hranice =   0,175 x 2 662 = 465,85 Kč

 

Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek  tedy v roce 2015 činí 256,26 Kč v roce 2014 činil 249,82 Kč.

 

Elektronická komunikace s ČSSZ

Zrušena povinná elektronická komunikace.

Změna v zasílání protokolů o zpracování e-Podání prostřednictvím datových schránek. Systém již neposílá protokol o přijetí, jen protokol o zamítnutí včetně chybových hlášení. Klientům posílajícím přes VREP budou i nadále zasílány všechny protokoly.

 

Exekuce

Popis Rok 2014 Rok 2015
Životní minimum jednotlivce 3410,00 3410,00
Bydlení 5873,00 5767,00
Výpočtová základna 9283,00 9177,00
2/3 nezabavitelné minimum 6188,67 6118,00
1/4 nezabavitelná částka na manželku, děti 1547,17 1529,50
Max 1/3 zbytku čisté mzdy 3094,00 3059,00

Životní pojištění

Od roku 2015 není možné provádět předčasné výběry za stejných podmínek daňových úlev platných do konce roku 2014.

 

Konec zvýšené sazby pojistného na ČSSZ

Zaměstnavatelé od 1.1.2015 si již nebudou mít možnost stanovit tzv. zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26% a odečítat od pojistného ½ zúčtované a vyplacené náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Nová verze tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ bude dle informace na webu ke konci ledna 2015.

 

Zdroje dokumentu:

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na nové tiskopisy pro 2015

Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Rekapitulace platných údajů pro rok 2015 na webu ČSSZ

Změny v platbě zdravotního pojištění

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014

Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele (22.1.2015 Finanční správa)

Zdravotní pojištění – zaměstnavatelé

Štítky: