Zásady ochrany osobních údajů

Společnost H&M DataSoft spol. s r.o. jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

 • Osobní údaje Subjektu údajů, které jsou Správci nebo jeho zástupci předávány, jsou zpracovány za účelem uzavření licenční smlouvy nebo smlouvy o dílo a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění.
 • Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví  – dle Nařízení, čl.6. odst. 1 písm. b) a písm. c).
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH, od okamžiku vystavení posledního daňového dokladu.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní a jiné služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních, v případě potřeby se můžete na Správce obrátit:
  • elektronickou poštou na adrese   pavel.ruber@abia.cz
  • telefonicky na číslo 558 214 160

Za H&M DataSoft spol. s r.o.