Legislativní změny pro MZDY roku 2018

Slevy na dani a daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje na 15 204,- ročně, tj. 1 267,-Kč měsíčně. Další děti zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017 (druhé 1 617,- Kč měsíčně a třetí a další 2 017,- Kč měsíčně).

Ostatní slevy se nemění.

Při určování pořadí pro uplatnění daňového zvýhodnění nezáleží na věku dítěte.

Poplatník uplatňující děti musí vyplnit formulář vzor č. 24 nebo 25  Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a určit pořadí dětí a tím i výši daňového zvýhodnění. Rodiče se můžou o daňové zvýhodnění svých dětí podělit, tak nemusí mít jedno dítě pořadové číslo jedna, ale např. tři.
Součástí je i možnost uplatnění slevy za umístěné dítě v předškolním zařízení.

Pro rok 2017 se jedná o částku 11 900,- Kč a pro rok 2018 o částku 12 200,- Kč.

Částka této slevy je do maximální výše minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období.

Poplatník nerezidnet vyplní formulář vzor č. 25 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Další změny u nezdanitelných částí základu daně pro rok 2017 při účasti poplatníka na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření půjde odečíst až 24 000,- Kč. U soukromého životního pojištění dochází k navýšení částky na 24 000,- Kč z placeného pojistného zaměstnancem (poplatníkem). Nový postup uplatnění i nové potvrzení penzijních společností bude upřesněno během roku 2017.

U penzijního připojištění se státním příspěvkem se nově neodečítá fixní částka 12000,-Kč, ale jen za tu část, ke které se vztahuje maximální státní podpora. Bude uvedena na potvrzení.

Od roku 2018 nová sada dvou dvoustránkových formulářů Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období vzor č. 26 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období vzor č. 1.

Poplatník nerezidnet vyplní formulář vzor č. 25 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Minimální mzda

Od 1.1.12018 se zvyšuje na výši 12 200 Kč i pro osoby s invaliditou.

Maximální hranice pro odvody pojištění.

Výpočet vychází z průměrné měsíční mzdy 29 979 Kč (pro rok 2018 stanovena MPSV vyhláškou č. 343/2017 Sb.).

Pro Sociální pojištění 1 438 992 Kč což je 48 násobek průměrné mzdy.

Pro Zdravotní pojištění je hranice zrušena.

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob.

V případě kdy poplatník zaplatil solidární daň, ale jeho příjmy nepřesáhly 48 násobek průměrné mzdy a jsou splněny i ostatní podmínky, může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a nemusí podávat daňové přiznání.

Pro rok 2017 je tato hranice 1 355 136 Kč.

Pro rok 2018 je nadlimitní měsíční příjem 4x 29 979=119 916 Kč.

Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, karanténu

Pro rok 2018 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP stanoveny takto:

 • I.   redukční hranice =    1 000 Kč
 • II.   redukční hranice =    1 499 Kč
 • III.  redukční hranice =    2 998 Kč

Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku na rok 2018 jsou:

 • I.   redukční hranice =   0,175 x  1 000 = 175,00 Kč
 • II.  redukční hranice =   0,175 x 1 499 = 262,33 Kč
 • III. redukční hranice =   0,175 x 2 998 = 524,65 Kč

Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek  tedy v roce 2018 činí 288,60 Kč, v roce 2017 činil 271,85 Kč.

Exekuce

Popis Rok 2017 Rok 2018
Životní minimum jednotlivce 3410,00 3410,00
Bydlení 5822,00 5928,00
Výpočtová základna 9232,00 9338,00
2/3 nezabavitelné minimum 6154,67 6225,33
1/4 nezabavitelná částka na manželku, děti 1538,67 1556,33
Max 1/3 zbytku čisté mzdy 3077,00 3112,00

Nově další srážková daň

Vedle DPP bude srážková daň uplatněná i u příjmů tzv. malého rozsahu, tedy do 2500,- Kč za kalendářní měsíc, pokud poplatník nepodepíše prohlášení k dani.

Otcovská dovolená

Nová sociální dávka v délce trvání 7 dní. Je platná od 1.2.2018 s přechodným ustanovením, že je možné si ji nárokovat i 6 týdnů před tímto datem, což je 21.12.20017. Prokazuje se na formuláři, který si bude možné stáhnout z webu ČSSZ. Po vyplnění se předá mzdové účtárně.

Výše bude 70%  z vyměřovacího základu, ale první hranice se neredukuje.

Zvýšení nemocenské pro nemocné déle jak 30 dní

Platí od 1.1.2018

 • od 31.dne 66% vyměřovacího základu
 • od 61.dne 72% vyměřovacího základu

Dlouhodobé ošetřovné

Nová dávka s účinností od 1.6.2018.

Bude se poskytovat komukoliv v rodině až na 90 dnů a bude se pobírat 60% denního vyměřovacího základu. Dávka není nároková, zaměstnavatel musí souhlasit a taky držet původní místo. Pro dovolenou se považuje jako výkon práce.

Zvýšení nezdanitelné částky pro dárce krve

Platí pro zúčtování za 2017

 • Jeden odběr krve – 3000,-
 • Jeden odběr kostní dřeně – 20000,-

Vyloučení DPP z okruhu nekoligujícího zaměstnání 

Platí již od roku 2017.

Uchazeči o zaměstnání vedeni na úřadu práce nemůžou pracovat na DPP. Výkon činnosti pouze na pracovní a služební poměr a DPČ do výše poloviny minimální mzdy.

Pro rok 2018 z částky 12200,- => jen max 6100,- Kč. 

Staro/Nové verze tiskopisů:

 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů – vzor 25
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň pro rok 2017 – vzor 25
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň pro rok 2018 – vzor 26
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce pro rok 2017 – vzor 4
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce pro rok 2018 – vzor
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění pro rok 2017– vzor 22
 • Nově od roku 2018 nová sada dvou dvoustránkových formulářů
  • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období vzor č. 26 a
  • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období vzor č. 1.

Zdroje dokumentu:

Štítky: Mzdy