Legislativní změny pro MZDY roku 2019

Minimální mzda

Od 1.12019 se zvyšuje na výši 13 350 Kč.

Průměrná měsíční mzda.

Pro rok 2019 je stanovena nařízením vlády č. 213/2018 Sb.ve výši 32 699 Kč.

Maximální hranice pro odvody pojištění.

Výpočet vychází z průměrné měsíční mzdy.
Pro Sociální pojištění 1 569 552 Kč což je 48 násobek průměrné mzdy, pro rok 2018 bylo 1 438 992,- Kč.
Pro Zdravotní pojištění již byla hranice zrušena.

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob.

V případě, kdy poplatník zaplatil solidární daň, ale jeho příjmy nepřesáhly 48 násobek průměrné mzdy a jsou splněny i ostatní podmínky, může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a nemusí podávat daňové přiznání.

Pro rok 2018 je tato hranice 1 438 992 Kč.

Pro rok 2018 je nadlimitní měsíční příjem 4x 29 979=119 916 Kč.
Pro rok 2019 je nadlimitní měsíční příjem 4x 32 699=130 796 Kč.

Rozhodný příjem

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 23/2018 Sb. se od roku 2019 zvyšuje rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském a zdravotním pojištění na částku 3000,- Kč.

Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, karanténu

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 237/2018 Sb.

Pro rok 2019 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP stanoveny takto:

  1. redukční hranice =    1 090 Kč
  2. redukční hranice =    1 635 Kč
  3. redukční hranice =    3 270 Kč

Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku na rok 2019 jsou:

  1. redukční hranice =   0,175 x 1 090 = 190,75
  2. redukční hranice =   0,175 x 1 635 = 286,13
  3. redukční hranice =   0,175 x 3 270 = 572,25

Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek, tedy v roce 2019 činí 314,74,- Kč,
v roce 2018 činil 288,60 Kč, v roce 2017 činil 271,85 Kč.

Normativní náklady na bydlení

Na základě nařízení vlády č. 320/2018 Sb. je nově aktualizovaná částka ve výši 6233,- Kč.

Životní minimum jednotlivce je v nezměněné výši 3410,- Kč.

Základ pro zdravotní pojištění

Snížení o 7540,-Kč za chráněnou dílnu.

Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7540 Kč na kalendářní měsíc.
Zákon č.297/2017 Sb. ze dne 16. srpna 2017 o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát s účinností od 1.1.2019.

Sleva za umístěné dítě v předškolním zařízení.

Pro rok 2019 se jedná o částku 13 350,- Kč.

Zdroje dokumentu:
Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2018
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti 2019
Novinky MPSV 2019

Přílohy:
Legislativní mzdové novinky pro rok 2019

 

 

 

 

Štítky: