Změny ve mzdách po 1.5.2019

Zákonem č. 80/2019 Sb.  se mění i zákon o daních z příjmu (586/192 Sb.).

V § 6 odst. 4 písm. b) se částka „2500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“.

Přechodná ustanovení

Ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti. Při zúčtování příjmu ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a kalendářní měsíce předcházející se použije ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pro výpočet mzdy se od 1.5.2019 mění hranice pro srážkovou daň při nepodepsaném prohlášení na 3.000,- Kč.

Štítky: Mzdy